Regulamin

§1

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania płatności na stronie www.creepystory.pl.
Strona internetowa www.creepystory.pl prowadzona jest przez:
M92 Sp. z o.o. ul. Gorzkowska 2/41 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7343561523, REGON:380864192 i KRS: 0000742463.

§2

Sprzedawca poprzez sklep internetowy na stronie www.creepystory.pl prowadzi sprzedaż biletów wstępu do pokoju typu „Escape room”, realizując zamówienia złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne, mające swój adres zamieszkania i siedzibę na terenie Polski, zwane dalej „Kupującym”.

§3

Kupujący może składać zamówienia przez Internet, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 

§4

Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rezerwacji, udostępnionego przez na stronie www.creepystory.pl

 

§5

Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.

 

§6

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia Kupującego, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości, co do ich poprawności. Zamówienie, którego nie uda się potwierdzić w ciągu 2 dni od jego złożenia, może nie zostać zrealizowane.

 

§7

Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

§8

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy – automatycznie wysyłany przez firmę M92 Sp. z o.o. list elektroniczny.

 

§9

Ceny znajdujące się w panelu rezerwacji wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

§10

Kupujący będący konsumentem (w rozumieniu art. 221 ust. 7 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.) ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (podstawa prawna przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)). Oświadczenie musi być jednoznaczne – może mieć formę pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Rezerwacja biletu wstępu na stronie partnera służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Sprzedawca zgadza się dobrowolnie na możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego, jednak w czasie nie późniejszym niż na trzy godziny przed godziną wstępu określoną na formularzu zamówienia. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu nie później niż w ciągu 14 dni poniesiony przez Niego koszt. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§11

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§12

Reklamacje można składać pisemnie na adres: M92 Sp. z o.o. ul. Gorzkowska 2/41, 33-300 Nowy Sącz lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@creepystory.pl . Termin ich rozpatrywania wynosi do 14 dni.

 

§13

Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Brak takiej zgody uniemożliwia Sprzedawcy realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupujących odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

§14

Sprzedawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie muszą być podane do wiadomości Kupujących. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu”

 

§15

Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonaniem zawartych umów między Kupującym a Sprzedawcą będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964r Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 286 ze zm.)

 

§16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002r nr 141 poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964r nr 16 poz. 93 ze zmianami)